Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO” informuje, iż:  

1) administratorem Twoich danych osobowych jest BIOVENA Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku przy ul. Mickiewicza 1

, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000155679, NIP: 5291468241, z kapitałem zakładowym 291.500,00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon : 22 7223808

2) wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych jest Pan Andrzej Petrulewicz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, 4) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w zakresie koniecznym, tj.

 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • inne uprawnione organy, na podstawie i w zakresie prawa powszechnie obowiązującego (w tym prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego)
 • ,
 • podmiotom medycznym współpracującym z nami, którym przekazujemy Twoje dane na potrzeby świadczenia usług medycznych,
 • dostawcom usług niezbędnych dla prowadzenia działalności leczniczej (w tym prawnikom w zakresie Twoich danych kontaktowych, na potrzeby świadczenia usług prawnych towarzyszących właściwej realizacji usług medycznych, dostawcom usług informatycznych)
 • ,

5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 6) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, a w sytuacjach poniżej określonych, przez okresy:
 • 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon [dotyczy dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia],
 • 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu [dotyczy dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników],
 • 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie [dotyczy zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta],
 • 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza [dotyczy skierowań na badania lub zleceń lekarza],
 • 2 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie [dotyczy skierowań na badania lub zleceń lekarza],
 • 22 lata [dotyczy dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia],
 • 40 lat po ustaniu narażenia w odniesieniu do pracowników zawodowo narażonych na czynniki rakotwórcze, mutagenne oraz biologiczne 3 lub 4 grupy zagrożenia, które mogą być przyczyną choroby, o której mowa w przepisach wydawanych na podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

7) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Twojej tożsamości. W związku z powyższym odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie przez nas świadczeń zdrowotnych. W przypadku niepodania numeru telefonu i adresu e-mail nie możemy odmówić udzielenia Tobie świadczenia zdrowotnego, jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji usług, w tym potwierdzenia i odwołania wizyty, bądź kontaktu w sprawie wyników badań.

10) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Biovena Milanówek
ul. Mickiewicza 1 05-822 Milanówek
tel./fax. 22 7249090
@ milanowek@biovena.com.pl
poniedziałek - piątek: 7:30 - 20:00
sobota: 8:00 - 12:00
Biovena Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 127
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 7223869 / 22 7223829
@ ozarow@biovena.com.pl
poniedziałek - piątek: 7:30 - 20:00
sobota: 8:00 - 13:00